لیست کامل تگ های استاندارد موجود در html را در جدول زیر مشاهده می کنید.

  • تمامی تگ ها به ترتیب الفبا تنظیم شده اند.
  • تگ های قدیمی و از رده خارج شده که هنوز می توانید استفاده کنید نیز قرار داده شده است.
  • توضیحات هر تگ روشن است ولی در صورتی که سوالی دارید در بخش کامنت بپرسید.
Tag Description
<!--...--> Specifies a comment
<!DOCTYPE> Specifies the document type
<a> Specifies an anchor
<abbr> Specifies an abbreviatioan
<acronym> Deprecated:Specifies an acronym
<address> Specifies an address element
<applet> Deprecated: Specifies an applet
<area> Specifies an area inside an image map
<article> New Tag: Specifies an independent piece of content of a document, such as a blog entry or newspaper article

ادامه ی تگ ها در ادامه ی مطلب...