همان طور که میدانید یکی از نقاط قوت PHP توابع پیش فرض متعدد در کتابخانه ی آن است. آرایه در PHP کاربرد بسیاری دارد و در واقع کار Stack و Queue (پشته و صف)، لیست پیوندی و... در دل خود دارد. این توابع در برنامه نویسی شما بسیار کاربردی بوده و علاوه بر سهولت استفاده، سبب خواناتر شدن برنامه و سریعتر شدن آن می شود.

توابع کلی کار با آرایه را در سایت رسمی PHP.NET می توانید پیدا کنید ولی همه ی این توابع همیشه مورد استفاده شما نیستند و شاید حوصله بررسی همه را نداشته باشید.

نوین ایران در جدول زیر لیست توابع پرکاربرد کار با آرایه را در PHP برای شما تهیه کرده و توضیح مختصری هم به زبان فارسی در جلوی هر Function آمده است. با کلیک روی Function می توانید وارد صفحه رسمی هر Function در سایت PHP.NET شده و مثال های آن را نیز ببینید.

تابع توضیحات
array() تعریف یک آرایه
array_change_key_case() تغییر تمام اندیس یا کلید های یک آرایه
array_chunk() تقسیم آرایه به چند تکه
array_combine() دو آرایه را ترکیب میکند، آرایه اول کلید ها و آرایه دوم مقادیر آن ها
array_count_values() تعداد کل مقادیر آرایه را برمیگرداند
array_flip() برعکس کردن کل کلید های یک آرایه
array_keys() فقط کلید های یک آرایه را در قالب یک آرایه دیگر بر میگرداند
array_merge() ترکیب یک یا چند آرایه
array_multisort() مرتب سازی آرایه یک یا چند وجهی
array_pad() گسترش آرایه با مقداری دلخواه در صورت کم بودن تعداد
تابع توضیحات
array_rand() انتخاب یک یا چند خانه تصادفی در آرایه
array_reverse() یک آرایه با محتوای بر عکس بر می گرداند
array_search() جستجو در مقادیر یک آرایه و برگرداندن کلید آن مقدار در صورت پیدا شدن
array_slice() تکه ای از یک آرایه را بر میگرداند
array_splice() تکه ای از آرایه را پاک کرده و تکه ای دیگر جایگزینش می کند
array_sum() مقدایر آرایه را جمع می زند
array_unique() مقادیر تکراری آرایه را پاک می کند
arsort() مرتب سازی یک آرایه با چینش برعکس اندیس ها
asort() مرتب سازی یک آرایه با حفظ چینش اندیس ها
compact() چندین متغیر و مقادیرشان را در یک آرایه قرار می دهد
count() تعداد خانه های یک آرایه را بر می گرداند
current() مقدار خانه کنونی یک آرایه را بر میگرداند
each() آرایه جدیدی بر می گرداند که شامل زوج key و value کل آرایه ورودی است
end() آخرین مقدار آرایه را برمیگرداند یا اشاره گر را به آخرین خانه آرایه میبرد.
in_array() چک می کند مقدار داده شده در آرایه وجود دارد یا خیر
is_array() چک می کند متغیر ورودی از نوع آرایه است یا خیر
key() کلید خانه ی مورد نظر را بوسیله مقدارش بر میگرداند
krsort() مرتب سازی یک آرایه به ترتیب عکس کلید هایش
ksort() مرتب سازی یک آرایه به ترتیب کلید هایش
list() مقادیر درون آرایه را در متغیر می ریزد
natcasesort() مرتب سازی آرایه به ترتیب عکس الفبای مقادیر آن و حساس بحروف کوچک و بزرگ
natsort() مرتب سازی آرایه به ترتیب الفبای مقادیر آن و حساس بحروف کوچک و بزرگ
next() اشاره گر داخلی آرایه یک خانه جلو می رود
prev() اشاره گر داخلی آرایه یک خانه عقب می رود
range() یک رنج از مقادیر آرایه را بصورت یک آرایه جدید باز می گرداند.
reset() اشاره گر داخلی آرایه را به خانه اول می برد
rsort() یک آره بطور عکس مرتب سازی می شود
shuffle() خانه های آرایه بطور تصادفی بهم ریخته می شوند
sizeof() نوع دیگر همان تابع count است
sort() آرایه را مرتب سازی می کند