لیست کامل تگ های استاندارد موجود در html را در جدول زیر مشاهده می کنید.

  • تمامی تگ ها به ترتیب الفبا تنظیم شده اند.
  • تگ های قدیمی و از رده خارج شده که هنوز می توانید استفاده کنید نیز قرار داده شده است.
  • توضیحات هر تگ روشن است ولی در صورتی که سوالی دارید در بخش کامنت بپرسید.
Tag Description
<!--...--> Specifies a comment
<!DOCTYPE> Specifies the document type
<a> Specifies an anchor
<abbr> Specifies an abbreviatioan
<acronym> Deprecated:Specifies an acronym
<address> Specifies an address element
<applet> Deprecated: Specifies an applet
<area> Specifies an area inside an image map
<article> New Tag: Specifies an independent piece of content of a document, such as a blog entry or newspaper article

ادامه ی تگ ها در ادامه ی مطلب...

Tag Description
<aside> New Tag:Specifies a piece of content that is only slightly related to the rest of the page.
<audio> New Tag:Specifies an audio file.
<base> Specifies a base URL for all the links in a page
<basefont> Deprecated: Specifies a base font
<bdo> Specifies the direction of text display
<bgsound> Specifies the background music
<blink> Specifies a text which blinks
<blockquote> Specifies a long quotation
<body> Specifies the body element
<br> Inserts a single line break
<button> Specifies a push button
<canvas> New Tag:This is used for rendering dynamic bitmap graphics on the fly, such as graphs or games.
<caption> Specifies a table caption
<center> Deprecated: Specifies centered text
<col> Specifies attributes for table columns 
<colgroup> Specifies groups of table columns
<command> New Tag:Specifies a command the user can invoke.
<comment> Puts a comment in the document
<datalist> New Tag:Together with the a new list attribute for input can be used to make comboboxes
<dd> Specifies a definition description
<del> Specifies deleted text
<details> New Tag:Specifies additional information or controls which the user can obtain on demand.
<dir> Deprecated: Specifies a directory list
<div> Specifies a section in a document
<dl> Specifies a definition list
<dt> Specifies a definition term
<embed> New Tag:Defines external interactive content or plugin.
<fieldset> Specifies a fieldset
<figure> New Tag:Specifies a piece of self-contained flow content, typically referenced as a single unit from the main flow of the document.
<b> Specifies bold text
<big> Deprecated:Specifies big text
<i> Specifies italic text
<small> Specifies small text
<tt> Deprecated:Specifies teletype text
<font> Deprecated: Specifies text font, size, and color
<footer> New Tag:Specifies a footer for a section and can contain information about the author, copyright information, et cetera.
<form> Specifies a form 
<frame> Deprecated:Specifies a sub window (a frame)
<frameset> Deprecated:Specifies a set of frames
<head> Specifies information about the document
<header> New Tag:Specifies a group of introductory or navigational aids.
<hgroup> New Tag:Specifies the header of a section.
<h1> to <h6> Specifies header 1 to header 6
<hr> Specifies a horizontal rule
<html> Specifies an html document
<isindex> Deprecated: Specifies a single-line input field
<iframe> Specifies an inline sub window (frame)
<ilayer> Specifies an inline layer
<img> Specifies an image
<input> Specifies an input field
<ins> Specifies inserted text
<keygen> New Tag:Specifies control for key pair generation.
<keygen> Generate key information in a form
<label> Specifies a label for a form control
<layer> Specifies a layer
<legend> Specifies a title in a fieldset
<li> Specifies a list item
<link> Specifies a resource reference
<map> Specifies an image map 
<mark> New Tag:Specifies a run of text in one document marked or highlighted for reference purposes, due to its relevance in another context.
<marquee> Create a scrolling-text marquee
<menu> Deprecated: Specifies a menu list
<meta> Specifies meta information
<meter> New Tag:Specifies a measurement, such as disk usage.
<multicol> Specifies a multicolumn text flow
<nav> New Tag:Specifies a section of the document intended for navigation.
<nobr> No breaks allowed in the enclosed text
<noembed> Specifies content to be presented by browsers that do not support the <embed>tag
<noframes> Deprecated:Specifies a noframe section
<noscript> Specifies a noscript section
<object> Specifies an embedded object
<ol> Specifies an ordered list
<optgroup> Specifies an option group
<option> Specifies an option in a drop-down list
<output> New Tag:Specifies some type of output, such as from a calculation done through scripting.
<p> Specifies a paragraph
<param> Specifies a parameter for an object
<cite> Specifies a citation
<code> Specifies computer code text
<dfn> Specifies a definition term
<em> Specifies emphasized text 
<kbd> Specifies keyboard text
<samp> Specifies sample computer code
<strong> Specifies strong text
<var> Specifies a variable
<plaintext> Deprecated: Render the raminder of the document as preformatted plain text
<pre> Specifies preformatted text
<progress> New Tag:Specifies a completion of a task, such as downloading or when performing a series of expensive operations.
<q> Specifies a short quotation
<ruby> New Tag:Together with <rt> and <rp> allow for marking up ruby annotations.
<script> Specifies a script
<section> New Tag:Represents a generic document or application section.
<select> Specifies a selectable list
<spacer> Specifies a white space
<span> Specifies a section in a document
<s> Deprecated: Specifies strikethrough text
<strike> Deprecated: Specifies strikethrough text
<style> Specifies a style definition
<sub> Specifies subscripted text
<sup> Specifies superscripted text
<table> Specifies a table
<tbody> Specifies a table body
<td> Specifies a table cell
<textarea> Specifies a text area
<tfoot> Specifies a table footer
<th> Specifies a table header
<thead> Specifies a table header
<time> New Tag:Specifies a date and/or time.
<title> Specifies the document title
<tr> Specifies a table row
<u> Deprecated: Specifies underlined text
<ul> Specifies an unordered list
<video> New Tag:Specifies a video file.
<wbr> New Tag:Specifies a line break opportunity.
<wbr> Indicate a potential word break point within a <nobr> section
<xmp> Deprecated: Specifies preformatted text