لیست کامل تگ های استاندارد موجود در html را در جدول زیر مشاهده می کنید.

  • تمامی تگ ها به ترتیب الفبا تنظیم شده اند.
  • تگ های قدیمی و از رده خارج شده که هنوز می توانید استفاده کنید نیز قرار داده شده است.
  • توضیحات هر تگ روشن است ولی در صورتی که سوالی دارید در بخش کامنت بپرسید.
Tag Description
Specifies a comment
Specifies the document type
Specifies an anchor
Specifies an abbreviatioan
Deprecated:Specifies an acronym
Specifies an address element
Deprecated: Specifies an applet
Specifies an area inside an image map
New Tag: Specifies an independent piece of content of a document, such as a blog entry or newspaper article

ادامه ی تگ ها در ادامه ی مطلب...